Beszerzési eljárás – „Angol nyelvoktatási szolgáltatás nyújtása"


Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Angol nyelvoktatási szolgáltatás nyújtása” tárgyban. Az ajánlattételi határidő 2024. április 19. – 10:00 óra.

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) feladata online angol nyelvoktatási szolgáltatás nyújtása a műszaki leírásban, illetve a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy legalább a keretösszeg 70 %-ának megfelelő értékben tesz eseti megrendelést a műszaki leírásban megjelölt Szolgáltatásra.

Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.

Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a jelen Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba és határozott, a Szerződés hatálybalépésétől számított 6 (hat) havi időtartamra, illetve ezen határozott időtartamon belül legfeljebb a szerződéstervezetben meghatározott és rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg eléréséig jön létre, azzal, hogy a szerződéstervezetben foglaltak szerint a Szerződés egy alkalommal - legfeljebb 2025. június 30-ig terjedő időtartamra – meghosszabbodhat.

A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő (Megrendelő) a szerződés ellenértékét a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla keltétől számított 30 naptári napon belül, Vállakozó bankszámlájára történő átutalással teljesíti. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik.

Ajánlattételi határidő:  2024. április 19. – 10:00 óra

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Letölthető dokumentumok:

1. Ajánlati adatlap

2. Műszaki leírás

3. Szerződéstervezet

4. Adatkezelési tájékoztató

5. Ajánlatkérés

6. Kiegészítő tájékoztatás