Elérhető Budapest barnamezős és belvárosi használaton kívüli területek kataszterének 2023. évi frissítése


A Fővárosi Közgyűlés 76/2016. (I. 27.) számú határozatával jóváhagyta Budapest barnamezős és alulhasznosított területeinek kataszterét (továbbiakban: Kataszter), amely feltárja és bemutatja a város potenciális, fejlesztésre alkalmas barnamezős és alulhasznosított területeit. Az adatbázis adatlapokon keresztül, a jelenlegi településrendezési jogszabályok ismertetésével bemutatja a területek adottságait, azonos szempontrendszert alkalmazva elemzi a városszövetben rejlő fejlesztési lehetőségeket. Jelen hír célja a Kataszter 2023. évi felülvizsgálatának ismertetése.

A városszövetben rendkívül sok olyan terület található, amely korábbi funkcióját elvesztette. Ezeken a használaton kívüli területeken számos esetben értékes épületek, részben műemlékek is folyamatosan romló állapotot mutatnak. A helyszínek többsége településszerkezeti helyzetéből fakadóan jelentős fejlesztési potenciállal rendelkezik. A főváros fejlesztési dokumentumai ezeknek a belső tartalékterületeknek a fejlesztését kiemelten fontos célként jelölik meg. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (1103/2006. (X. 30.) Korm. határozat) több stratégiai célkitűzésre vonatkozóan is nevesítette a barnamezős területek fejlesztésének fontosságát. 

A 2019. évi LXIV. törvény több jogszabályba vezette be új fogalomként a barnamezős területeket: 

  • módosította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.), a fogalom meghatározások közé illesztette a „Barnamezős terület” definícióját. „Barnamezős terület: olyan földrészlet vagy földrészletek összessége - ide nem értve a mező- és erdőgazdasági területeket -, amely elsősorban ipari, kereskedelmi, közlekedési vagy honvédelmi célú felhasználást követően felhagyottá, alulhasznosítottá vagy leromlott állapotúvá vált, jellemzően környezetszennyezéssel terhelt, ugyanakkor környezeti és műszaki beavatkozással értéknövelt, fejleszthető területté alakítható.” 
  • kiegészítette Étv. 8. § (7) bekezdését: „Ha a települési (a fővárosban a fővárosi, illetve a kerületi) önkormányzat közigazgatási területén van barnamezős terület, az érintett települési önkormányzat a településrendezési tervében a barnamezős területeket lehatárolhatja, továbbá a településfejlesztési terv felülvizsgálata során a barnamezős területek fejlesztési és újrahasznosítási lehetőségeit meghatározhatja.” 
  • Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt is módosította. Az új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó 12.§ (1) bekezdése kiegészítésre került az alábbi c) ponttal. „… c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti barnamezős terület.” 

Ahhoz, hogy a Kataszter jól használható adatbázissá váljon, kiemelten fontos a közölt információk naprakészen tartása. Ennek érdekében a Várostervezési Főosztály, mint a monitoring folyamat koordinációjáért felelős szerv, szoros együttműködésben dolgozik a fővárosi kerületek főépítészi irodáival, valamint Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt-vel. Az adatbázis aktualizálásával kapcsolatos tervezői feladatokat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. látja el. A Kataszter, az elfogadás óta minden évben felülvizsgálatra került, a jelenlegi felülvizsgálat az adatállomány 2023. negyedik negyedévében aktuális adatokat tartalmazza.

A kataszter fő szerkezetét az alábbi négy egység alkotja: 

  • az adatokat telkenként rögzítő adatbázis, 
  • az adatokat fejlesztési területenként (telekcsoportonként) rögzítő adatbázis, 
  • a térképi állomány, 
  • és az adatlapok (pdf). 

Az egységes európai barnamező-fogalom alapján a Kataszter meghatározza a „Klasszikus” barnamezős területek körét, amelyet az „Étv. szerinti” és az „egyéb” barnamezős területekre tagol. Mindemellett a Kataszter a városszerkezeti pozíciójuk miatt jelentős belvárosi használaton kívüli ingatlanokat is tartalmazza, amelyeket foghíj és üres épület szerint tagol tovább. 

A 2023. évi felülvizsgálatot követően a kataszter összesen 2737,5 ha területet tartalmaz, mely összesen 3209 db telket (309 db telekcsoportot) jelent. Összességében Budapest alulhasznosított és használaton kívüli területei 2016-ban ~85 hektárral, 2017-ben ~156 hektárral, 2018-ban ~15 hektárral, 2019-ben ~50 hektárral, 2020-ban ~34 hektárral, 2021-ben ~53 hektárral, 2022-ben ~33 hektárral csökkentek, míg 2023-ban ~49 hektárral csökkentek, az előző évi állapothoz képest. 

Az elmúlt hét évben tehát összesen ~ 475 hektár barnamezős területen történt, illetve van folyamatban fejlesztés.

width=1325
Kép: /

Letölthető dokumentumok:

Metodika

Buda

Pest-belső

Pest-külső