Beszerzési eljárás – "SMAC – Villamos elosztó hálózat és okos töltési hálózat integrációja"


Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít "SMAC – Villamos elosztó hálózat és okos töltési hálózat integrációja – elektromos gépjárműtöltő-berendezések kiépítése, üzembehelyezése (hardver és szoftver)” tárgyban. Az ajánlattételi határidő 2024. május 21., 12:00 óra.

Tárgyi beszerzési eljárásban a Nyertes Ajánlattevő feladata SMAC demonstrációs rendszer – ideértve különösen 2 db elektromos gépjárműtöltő-berendezés, valamint azok tartozékai és a szükséges villamos hálózat – kiépítésével, valamint üzembehelyezésével kapcsolatos feladatainak ellátása a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás – amennyiben az aláírások nem ugyanazon a napon történnek a legutolsó aláírás – napján lép hatályba és a Felek által történő kölcsönös teljesítés napjáig tart. A Szerződésben meghatározott feladatok ellátásának és a SMAC demonstrációs rendszer Megrendelő részére történő sikeres műszaki átadásának határideje 2024. június 18. napja.

 A Szerződésben, valamint a Szerződés mellékleteiben meghatározott feladatok teljesítési helye a Fővárosi Vízművek Zrt. 1044 Budapest, Váci út 102. szám alatti telephelye.

 Megrendelő a számla ellenértékét a kiállítástól számított 30 (harminc) napos fizetési határidővel a Vállalkozó által megjelölt fizetési bankszámlájára történő átutalással fizeti meg. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatok értékelésének szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik.

Ajánlattevőknek az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeknek kell megfelelniük:

M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított három évben legalább 1 darab, beszerzés tárgya (Villamos elosztó hálózat és okos töltési hálózat integrációja – elektromos gépjárműtöltő-berendezések kiépítése, üzembehelyezése (hardver és szoftver)) szerinti szerződésszerűen teljesített referenciával, melyeknek értéke mindösszesen eléri a nettó 4.500.000 Ft összeget. Az alkalmassági minimumkövetelmény maximum 5 darab referenciával együttesen is teljesíthető.

https://budapest.hu/api/file/doc/1. sz. Ajánlati adatlap_tiszta.docxM2: Alkalmatlan az ajánlattevő:

  • ha nem rendelkezik legalább 1 fő, általa a teljesítésbe bevonni kívánt, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettséggel rendelkező villamosmérnök és legalább 12 hónap relevánsszakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
  • ha nem rendelkezik legalább 1 fő, általa a teljesítésbe bevonni kívánt, villanyszerelő végzettséggel és legalább 12 hónap releváns szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

A két alkalmassági minimum követelmény egy szakember bevonásával is teljesíthető.

 Ajánlattételi határidő: : 2024. május 21., 12:00 óra

 Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban a  Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listája innen tölthető le:

1. sz. Ajánlati adatlap

2. sz. Műszaki leírás

2.1. sz. D4.3 Smart grid services implementation and lab testing

3. sz. Szerződéstervezet

4. sz. Alkalmasság nyilatkozat

5. sz. Rendelkezésre állás nyilatkozat

6. sz. Szakmai tapasztalat alátámasztása 

7. sz. Szakember bevonása

8. sz. Adatkezelési tájékoztató

Ajánlatkérés

Határidő hosszabbítás tájékoztató

Kiegészítő tájékoztatás