Beszerzési eljárás – „Asztalos- és lakatosipari gépek karbantartása 2022-2023. években”


Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Asztalos- és lakatosipari gépek karbantartása 2022-2023. években.” Ajánlattételi határidő: 2021. április 26. - 10:00 óra

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal  mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Asztalos- és lakatosipari gépek karbantartása 2022-2023. években” tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Ajánlattételi határidő: 2021. április 26.   -   10:00 óra

 Az ajánlat benyújtásának címe, módja és formai követelményei:

Az ajánlatot elektronikus kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: beke.zsolt@budapest.hu. Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett!

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf formátumban kell benyújtani!

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok, az ajánlat részeként be kell csatolni:

- jelen ajánlatkérés melléklete szerinti, kitöltött és beárazott ajánlati adatlapot, cégszerűen aláírva,

- a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvénynek megfelelő aláírás-mintájának másolatát, meghatalmazott útján történő képviselet esetén a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája mellett a meghatalmazott képviseleti jogosultságát igazoló, eredeti meghatalmazást - egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas arra, hogy Ajánlatkérő az egyéni vállalkozó aláírásképéről meggyőződhessen.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a beke.zsolt@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Letölthető dokumentumok:

1. Ajánlati adatlap

2. Műszaki leírás

  Műszaki leírás 2A: Asztalos- és lakatosipari gépek karbantartása 2022-2023. években

3. Szerződés tervezet

4. Adatkezelési tájékoztató

Ajánlatkérés