Társadalmi egyeztetés – háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása


Az önkormányzat társadalmi egyeztetést indít a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére.

A nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendeletben (a továbbiakban: EM rendelet), foglalt díjemelések miatt, tekintettel arra, hogy a díjemelés hatással van a Fővárosi Önkormányzat, valamint a tulajdonában lévő közszolgáltató társaságok [FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: FTSZV Kft.), valamint az FCSM Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a továbbiakban: FCSM Zrt.)] működésére, pénzügyi helyzetére. 

A Rendelet 13. §. (3) bekezdése rendelkezik az FTSZV Kft., mint Közszolgálató FCSM Zrt., mint csatornahálózat üzemeltetője részére fizetendő csatornahasználati díjról. A csatornahálózat üzemeltetőjével megkötött csatornahasználati szerződés alapján a nem természetes személy ingatlantulajdonosok tekintetében a hatósági áras, a nem lakossági felhasználók által fizetendő csatornahasználati (közműves szennyvízelvezetés és –tisztítási víziközmű-szolgáltatási) díj 2012. évtől kezdve 2023.december 31. napjáig nem változott, annak mértéke 333,60 Ft/m3+ ÁFA (amelyből 5,08 Ft+ ÁFA áthárított vízterhelési díj) volt. Ezért az FTSZV Kft. vállalkozási díja a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló mindenkor hatályos fővárosi közgyűlési rendeletben foglaltak szerint a mindenkori csatornahasználati díjjal azonos mértékű volt.

2024. év január 1-jétől hatályba lépett az EM rendelet, amelynek értelmében a nem lakossági felhasználók által fizetendő, az áthárított vízterhelési díjat nem tartalmazó szennyvízelvezetési és – tisztítási víziközmű-szolgáltatási díj országosan egységesen 881 Ft/m3+ ÁFA összegre emelkedett.

Miután a Rendelet 13. § (3) bekezdése nem tesz különbséget a természetes személy és a nem természetes személy ingatlantulajdonosok (lakossági és nem lakossági felhasználó) tekintetében alkalmazandó csatornahasználati díj között, ezért az EM rendelet-ben foglaltakra tekintettel 2024. január 1-jétől a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadásának szerződésszerűen megállapított díja egységesen  886,08 Ft + ÁFA összegre változott, amely 5,08 Ft + ÁFA áthárított vízterhelési díjat is tartalmaz. Erre figyelemmel indokolt, hogy a Rendeletben hivatkozott csatornahasználati díj fogalma pontosításra és differenciálásra kerüljön természetes személy és nem természetes személy ingatlantulajdonos esetén alkalmazandó csatornahasználati díj vonatkozásában.

A Rendelet eddig nem tartalmazta az ingatlanon fogyasztott és kedvezményekkel (pl. locsolási kedvezménnyel) csökkentett ivóvízmennyiség mértékének meghatározását, ami különösen az un. „hibás mérés” esetén a gyakorlatban problémaként merült fel. Az ivóvíz szolgáltatást ellátó víziközmű-szolgáltató a hibás mérésesetén a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) kormányrendelet 67. §-a alapján határozza meg az elfogyasztott, felhasznált ivóvíz mennyiségét. Ebben az esetben a Rendeletben az elszállított szennyvíz mennyisége is analóg módon kerülhet meghatározásra a vízközmű-szolgáltató által átadott vízfogyasztási adatok alapján. Így a vezetékes ivóvízzel ellátott, de nem csatornázott ingatlanok esetében egyértelművé tehető a keletkező szennyvíz mennyiségének meghatározása, illetve a szennyvíz elszállításának, ártalmatlanításának megfelelő elszámolhatósága.

A Rendelet 13. § (3) bekezdésének pontosítása szükséges, a közszolgáltató a csatornahasználati díjon kívül az áthárított vízterhelési díjat is megfizeti a csatornahálózat üzemeltetője részére. 

A Rendelet 17. § (11) bekezdésének pontosítása szükséges figyelemmel arra, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatást végző közszolgáltató számlázásának alapja a víziközmű-szolgáltató által átadott fogyasztási adat, ezért szükséges a számlázási időszakot az ivóvíz-szolgáltató számlázási időszakával összhangba hozni.

A rendeletmódosítással kapcsolatban 2024. április 22. 12.00 óráig van lehetőség a vélemények, hozzászólások megküldésére, a következő elektronikus levelezési címre: bakos.richard@budapest.hu

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete ide kattintva tölthető le.

„A véleményezési időszakban a rendeletmódosítással kapcsolatban releváns vélemény, hozzászólás nem érkezett.”