Beszerzési eljárás: Budapest IX. kerület 38026 hrsz-ú ingatlan megosztásáról szóló változási vázrajz és telekalakítási dokumentáció készítése


Budapest Főváros Önkormányzata által lefolytatásra kerülő „Budapest IX. kerület 38026 hrsz-ú ingatlan megosztásáról szóló változási vázrajz és telekalakítási dokumentáció készítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásban az alábbi ajánlatkérés kerül kiírásra.

Az eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencáros Önkormányzata osztatlan közös tulajdonában álló Budapest IX. kerület Belterület 38026 hrsz-ú ingatlan autószalon, közút és benzinkút ingatlanokra történő megosztásáról szóló változási vázrajz készítése, záradékoltatása és a kapcsolódó telekalakítási dokumentáció elkészítése a műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.

Jelen szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Ha a szerződés Felek általi aláírására különböző napokon kerül sor, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.

A szerződés tárgya szerinti feladatok teljesítésének határideje a jelen szerződés hatálybalépését követő 30. nap, de legkésőbb a 38026 hrsz-ú ingatlan ingatlan-nyilvántartási térképi adatainak teljeskörűen a Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) rendelkezésére állásától számított 15. nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A vételár megfizetése a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen, hibátlanul kiállított, igazolható módon megküldött vagy átadott számla keltétől számított 30 (harminc) napos fizetési határidővel, magyar forintban, a Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) Szerződésben megjelölt fizetési bankszámlájára átutalással történik.

Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján történik (vállalkozói díj, azaz nettó ajánlati ár - nettó HUF)

Ajánlattételi határidő: 2024. február 12. (hétfő) - 12:00 óra

Az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu 

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címre megérkezett!

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani!

Felhívjuk T. Gazdasági Szereplő figyelmét, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte - írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu  e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől.

Letölthető dokumentumok

1. sz. mell_Ajánlati adatlap

2. sz. mell_Műszaki leírás

2. sz. mell_Műszaki leírás_1. sz. függelék_Tulajdoni lap másolat_február

2. sz. mell_Műszaki leírás_2. sz. függelék_Téképmásolat

2. sz. mell_Műszaki leírás_3. sz. függelék_Telekmegosztási vázrajz

3. sz. mell. Vállalkozási szerződés tervezet_clean

4. sz. Adatkezelési tájékoztató

5. sz. Kiegészítő tájékoztatás