Vegye Ön is igénybe a Fővárosi Lakásrezsi-támogatást!

Frissítve: 2022.09.30.

Október elsejétől még több budapesti részesülhet a Fővárosi Lakásrezsi-támogatásban, és a támogatás összege is növekszik.

A Fővárosi Önkormányzat 1996 óta működtetett a Hálózat Alapítványon keresztül egy kiterjedt rezsitámogatási programot, amely budapestiek tízezrei számára segített a közműszámlák kifizetésében. A támogatási rendszer finanszírozásához szükséges forrásokat a Fővárosi Önkormányzat 2012-ben elvonta, így a támogatások évekig nem voltak hozzáférhetőek. A Fővárosi Közgyűlés 2020 tavaszán döntött a Fővárosi Lakásrezsi-támogatás újraindításáról, amely október elsejétől még több budapesti számára válik hozzáférhetővé, és a támogatás összege is növekszik.

A Fővárosi Lakásrezsi-támogatás évente akár 48 000 forinttal csökkenti a támogatásban részesülő háztartások rezsijét.

Az évente 48 ezer forintos támogatás a kerületi önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján igényelhető.


A Tájékoztató pdf formátumban letölthető ide kattintva

Az Igénylőlap letölthető ide kattintva

További tájékoztató dokumentumok az eligazodáshoz:
 

Díjtámogatásra az a rászoruló természetes személy jogosult, aki
A) Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (fogyasztási hely) tekintetében
 • a távhőszolgáltatás,
 • az ivóvíz-szolgáltatás,
 • a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás,
 • a szemétszállítási szolgáltatás,
 • a gázszolgáltatás, vagy
 • a villamosenergia-szolgáltatás
valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi, és

B) a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díjviselésére mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett, és

C1) a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő vagy a vele egy háztartásban élő személy:
 • időskorúak járadékában részesül,
 • aktív korúak ellátására jogosult,
 • lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
 • ápolási díjban részesül,
 • gyermekek otthongondozási díjában részesül,
 • lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatásban részesül,
 • tartós ápolást végzők időskori támogatásában részesül,
 • álláskeresési járadékban részesül,
 • nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül,
 • magasabb összegű családi pótlékban részesül,
 • fogyatékossági támogatásban részesül,
 • vakok személyi járadékában részesül,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,
 • közfoglalkoztatott,
 • a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény (a továbbiakban: NEPtv.) szerinti Lebonyolítóval a NEPtv. szerinti bérleti jogviszonyban áll,
 • az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló NGM rendelet szerinti nyilvántartásból törlésre nem került, de ellátásban már nem részesül, vagy
 • védendő fogyasztó.
 
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

C2)  az előzőeken túl jogosult a fővárosi lakásrezsi-támogatás igénybe vételére az is, aki a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő (ez a vele egy háztartásban élő személyre nem terjed ki):
 • öregségi nyugdíjban részesül (ideértve a saját jogú mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is),
 • korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül,
 • rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesül (ideértve a kivételes rokkantsági ellátást is),
 • rokkantsági járadékban részesül,
 • baleseti járadékban részesül,
 • bányászok egészségkárosodási járadékában részesül,
 • átmeneti bányászjáradékban részesül, vagy
 • táncművészeti életjáradékban részesül
ÉS ellátásának havonta folyósított összege legfeljebb 170 ezer forint.

D) a rendszeresített Igénylőlapot az igazolással együtt hiánytalanul beadta.


A fővárosi lakásrezsi-támogatás összege

távhőszolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 Ft

Az ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási szolgáltatások együttes díjtámogatásának havi összege: 2000 Ft

ennek megoszlása:
ivóvízszolgáltatásra: 750 Ft
szennyvíz-elvezetési szolgáltatásra: 750 Ft
szemétszállítási szolgáltatásra 500 Ft

gázszolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 Ft

villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 Ft


A jogosultak – általában – legfeljebb kétféle díjtámogatást igényelhetnek a következő párosítások szerint:
 • ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási díjtámogatást ÉS távhőszolgáltatási díjtámogatást, ezek havi összege 2000+2000 Ft, VAGY
 • ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási díjtámogatást ÉS gázszolgáltatási díjtámogatást, ezek havi összege 2000+2000 Ft, VAGY
 • ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási díjtámogatást  ÉS villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatást, ezek havi összege 2000+2000 Ft.
(Természetesen lehet csak egyféle díjtámogatást is igényelni, de a támogatás lejárta előtt egy másik szolgáltatásra közben nem lehet egy másik igénylést benyújtani.)

Kivétel: A C2) pontbeli jogosultak (nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők) közül azok, akik ellátásának a havonta folyósított összege a 100 ezer forintot meghaladja, legfeljebb egy típusú díjtámogatásra jogosultak, összesen havi 2000 Ft összegben.

Az „ellátás összege" alatt az ellátás esetleges levonásokkal (letiltásokkal) csökkentett, ténylegesen folyósított összegét kell érteni.

A díjtámogatás számlajóváírással valósul meg.

A díjtámogatás az első összeg jóváírásától 12 hónapon keresztül jár.

Díjtámogatásra egy fogyasztási hely tekintetében kizárólag egy személy jogosult, és ugyanazon személy csak egyetlen fogyasztási hely után jogosult díjtámogatásra.

Aki az igénylést megelőzően hátralékban maradt, az is beadhat díjtámogatásra kérelmet.


A lakásrezsi-támogatás igénylésének módja

A fővárosi díjtámogatást folyamatosan lehet igényelni.

A fővárosi díjtámogatás Igénylőlapja – a Hálózat Alapítvány rendszeresített nyomtatványa – letölthető ide kattintva, vagy​ a www.halozatalapitvany.hu honlapról, vagy átvehető a Fővárosi Önkormányzat ügyszolgálatán, a kerületi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálati irodáján, illetve a külön tájékoztatóban megjelenő helyeken.

Aki a felsorolt ellátások valamelyikére jogosult, de abban még nem részesül, annak először kezdeményeznie kell az ellátás megítélését, az ellátás megítélése jogosítja a fővárosi lakásrezsi támogatás igénybevételére.

A kitöltött, aláírt Igénylőlapot
 • a C1) és C2) pontban felsorolt jogosultsági feltétel meglétét igazoló dokumentum-másolattal (Igazolás), illetve
 • a C2) pontbeli jogosultság esetén az ellátás folyósítására vonatkozó legutolsó bizonylat-másolattal együtt
Fővárosi Önkormányzat ügyfélszolgálatán vagy valamelyik kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell leadni, vagy postán ajánlott küldeményként a Hálózat Alapítványhoz (1519 Budapest Pf. 345) kell eljuttatni.

Az IGÉNYLŐLAP pontos kitöltéséhez

A víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatás esetében a fizetőazonosító a számla (terhelési összesítő) jobb felső sarkában található, 5-tel kezdődő, 9 számjegyű számsor.

A távhőszolgáltatási díjtámogatás esetében a felhasználási hely azonosítószáma a számla 1. oldalán a „Felhasználási hely címe" előtti 7 karakter hosszú „H" betűvel kezdődő azonosító szám, felhasználó azonosító száma a számla 1. oldalán 8 számból álló azonosító, amely 2-es vagy 3-as számmal kezdődik.

A gáz- és a villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatás esetében a Vevő (Fizető) azonosító és a Szerződéses folyószámla száma a számla 3. oldalán található.

A díjtámogatás igénybevételének feltétele az Igénylőlap és az előírt Igazolások együttes, hiánytalan megléte és azoknak – a fentebb jelzett módon történő – benyújtása vagy megküldése.


A lakásrezsi-támogatás jóváírása a számlákon

Az ügyfélszolgálati irodák az Igénylőlapokat a csatolt Igazolással együtt a Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítványnak átadják, ahol azokat nyilvántartásba veszik.

A számlázó szervezetek - az Alapítványtól kapott névlista és a díjtámogatás összegének az átutalása alapján - a számlákon érvényesítik a Fővárosi Lakásrezsi-támogatás havi összegét: a számlázó szervezetek a számlák fizetendő végösszegét 12 hónapon keresztül az Alapítvány által átutalt Lakásrezsi-támogatás összegével csökkentik.

A kérelmet benyújtók a jogosultsági és igénylési feltételek kapcsán a Hálózat Alapítvány irodájánál írásban (1519 Bp. Pf. 345), vagy a halozat-alapitvany@dbrt.hu e-mail címen, vagy a +36 1 999 6250 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást.

A támogatás összegének jóváírásáról és számlázásáról a víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatásra kérelmet benyújtók a Díjbeszedő Holding Zrt. Támogatáskezelő Csoportjánál írásban (1518 Bp. Pf. 35), vagy a +36 1 999 6250 telefonszámon,

távhő díjtámogatásra kérelmet benyújtók a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. (1116. Budapest, Kalotaszeg u. 31. címen) írásban, vagy a +36 1 700 7000-as telefonszámon,

gáz- vagy villamosenergia díjtámogatásra kérelmet benyújtók a számlán feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást.


Csatolmányok
 A Főpolgármesteri Hivatal és a kerületi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálati irodái és azok elérhetőségei:

 

 ​​​CímTelefonszámÜgyfélfogadási idő
Főváros

1052 Budapest,

Bárczy István u. 1-3.

 +36 1 327 1208H: 8.00 -18.00
K: 8.00 -16.30
Sz: 8.00 -18.00
Cs: 8.00 -16.30
P: 8.00 -14.00

I. kerület ​​1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.+36 1 458 3030
+36 1 458 3025
H: 8.00 - 12.00 és 12.30 -18.30
K: 8.00 - 12.00 és 12.30 -16.00
Sz: 8.00 -12.00 és 12.30 -16.30
Cs: 8:00 -12.00 és 12.30 -16.00
P: 8.00 -12.00 és 12.30 - 13.00

1013 Budapest,

Attila út 65.

+36 1 225 7276
II. kerület1023 Budapest, Margit u. 2-4. +36 1 346 5600H: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 17.00
K: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Sz: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 18.00
Cs: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
P: 8.00 - 13.00

III. kerület

1033 Budapest,

Harrer Pál u. 2.

 +36 80 204 777, +36 1 437 8961, +36 1 437 8501H: 14.00 - 18.00
Sz: 8.00 - 12.00
Cs: 12.00 - 16.00
P: 8.00 - 12.00

IV. kerület

1042 Budapest,

Király u. 12-14.

 +36 1 231 317H: 14.00 - 18.00
Sz: 10.00 - 17.00
P: 8.00 - 12.30

V. kerület1051 Budapest, Erzsébet tér 4.+ 36 1 872 7321 +36 1 872 7328, +36 80 201 580 H: 8.00 - 18.00
K: 8.00 - 16.00
Sz: 8:00 - 16:30
Cs: 8.00 - 16.00
P: 8.00 - 13.30
VI. kerület1067 Budapest, Eötvös u. 4. + 36 1 351 8939H: 8.00 - 18.00
K: 8.00 - 16.00
Sz: 8.00 - 16.30
Cs: 8.00 - 16.00
P: 8.00 - 13.30

VII. kerület

1076 Budapest,

Garay u. 5.

 +36 1 462 3100H: 8.00 − 12.00 és 13.00 − 18.00
K: 8.00 − 12.00 és 13.00 − 16.00
Sz: 8.00 − 12.00 és 13.00 − 18.00
Cs: 8.00 − 12.00 és 13.00 − 16.00
P: 8.00 − 12.00

VIII. kerület1084 Budapest, Német u. 27. + 36 1 333 5743, + 36 1 333 5744H: 13.30 - 18.00
Sz: 8.15 - 16.30
P: 8.15 - 11.30

IX. kerület ​​ ​

1092 Budapest,

Bakáts tér 14.

+ 36 1 215 1077 / 210H: 8.00 - 17.30
K: 8.00 - 16.00
Sz: 8.00 - 17.30
Cs: 8.00 - 16.00
P: 8.00 - 13.00

1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.+36 1 280 7195


1097 Budapest,

Ecseri út 19.


+36 1 347 0586
K: 8.00 - 16.00
Cs: 8.00 - 16.00
X. kerület1102 Budapest, Állomás u. 26. +36 1 433 8287, +36 1 433 8286, +36 1 433 8333H: 8.00 - 17.30
K: 8.00 - 15.30
Sz: 8.00 - 18.00
Cs: 8.00 - 15.30
P: 8.00  - 13.00
XI. kerület1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. +36 1 372 4600H: 8.00 - 18.00
K: 8.00 - 16.30
Sz: 8.00 - 16.30
Cs: 8.00 - 16.00
P: 8.00 - 13.00 
  
XII. kerület1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.+36 70 935 7540 +36 1 224 5916H: 8.00 - 17.45
K: 8.00 - 15.45
Sz: 8.00 - 16.15
Cs: 8.00 - 15.45
P: 8.00 - 13.15

XIII. kerület

1139 Budapest,

Béke tér 1.

 +36 1 452 4100, +36 1 452 4300H:  8.00 - 18.00
K: 8.00 - 16.30
Sz: 8.00 - 16.30
Cs: 8.00 - 16.30
P: 8.00-14.00

XIV. kerület1145 Budapest, Bácskai u. 53.+36 1 872 9100H: 8.15 – 12.00 és 12.30 - 17.00
K: 8.15 – 12.00 és 12.30 - 15.30
Sz: 8.15 - 12.00 és 12.30 - 16.00
Cs: 8.15 – 12.00 és 12.30 - 15.30
P: 8.15 – 11.30

XV. kerület

1153 Budapest,

Bocskai u. 1-3.

 +36 1 305 3268H: 8.00 - 18.00
K: 8.00 - 16.30
Sz: 8.00 - 16.30
Cs: 8.00 - 16.30
P: 8.00 - 12.30
Ebédidő: 12.30 - 13.00
Sorszám kiadás 12.00-ig

XVI. kerület1163 Budapest, Havashalom u. 43. + 36 1 401 1473H: 8.00 - 18.00
K: 8.00 - 16.00
Sz: 8.00 - 16.30
Cs: 8.00 - 16.00
P: 8.00 - 13.30

XVII. kerület

1173 Budapest,

Pesti út 165. fszt.

 +36 1 253 3447H: 8.00 - 12.30 és 13.00 - 18.00
K: 8.00 - 12.30 és 13.00 - 16.00
Sz: 8.00 - 12:30 és 13:00 - 16:00
Cs: 8.00 - 12.30 és 13.00 - 16.00
P: 8.00 - 12.00

XVIII. kerület

1184 Budapest,

Üllői út 400.  

 +36 1 296 1300H: 10.00 - 18.00
K: 8.00 - 16.00
Sz: 8.00 - 16.00
Cs: 8.00 - 16.00
P: 8.00 -12.00

1188 Budapest, Nemes u 14.+36 1 296 1400
XIX. kerület1195 Budapest, Városház tér 18-20.   +36 1 347 4637H: 14.00 - 18.00
Sz: 8.00 - 16.30
P: 8.00 - 12.00
XX. kerület1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

+ 36 1 283 0640

+ 36 1 289 2511

H: 14.30 - 18.00
Sz: 8.00 - 16.30
P: 8.00 - 11.30
XXI. kerület

1211 Budapest,

Petz Ferenc u. 1-3.

+36 1 427 6100/235H: 8.00 - 17.30
K: 8.00 - 15.30
Sz: 8.00 - 16.30
Cs: 8.00 - 15.30
P: 8.00 - 12.00

XXII. kerület1221 Budapest, Városház tér 11. +36 1 229 2611H: 13.30 - 18.00
Sz: 8.00 - 12.00 és 14.00- 18.00
P: 8.00 - 12.00 

​XXIII. kerület

1239 Budapest,

Hősök tere 12. fszt. 3.

+36 1 289 2100H: 14.00 – 18.00
Sz: 8.00 - 12.00 és 12.30 – 16.30
P: 8.00 – 12.00

1237 Budapest, Újtelep u. 2.+36 1 285 7692H: 8.00 – 12.00 és 14.00 -18.00
Sz: 8.00 – 12.00
P: 8.00 – 12.00