Beszerzési eljárás – „Zöldinfrastruktúra fejlesztés tervezése”


Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít ”Zöldinfrastruktúra fejlesztés tervezése” tárgyban. Az ajánlattételi határidő 2024. június 11. – 12:00 óra.

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít ”Zöldinfrastruktúra fejlesztés tervezése” tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Mind a négy részfeladat tekintetében: nyertes Ajánlattevő feladata az érintett területek árnyékosabbá tételéhez vázlattervek készítése, majd Ajánlatkérő jóváhagyását követően az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése a mellékelt műszaki leírásokban és szerződéstervezetekben foglaltak szerint:

Ajánlattevő egyes részfeladatokra is nyújthat be ajánlatot az alábbiak szerint:

1. részfeladat: „Boráros tér zöldítése” - kiviteli tervezés

2. részfeladat: „Árnyékolók és esővédők telepítése a Kelenföld vasútállomás melletti buszvégállomásra” - kiviteli tervezés

3. részfeladat: „Funkció nélküli burkolt felületek zöldfelületté alakítása Kelenföldön” - kiviteli tervezés

4. részfeladat: „Kőbánya alsó, Liget tér fásítása, zöldítése” - kiviteli tervezés

Mind a négy részfeladat esetében: A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás – amennyiben az aláírások nem ugyanazon a napon történnek a legutolsó aláírás – napján lép hatályba.

Mind a négy részfeladat tekintetében: A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a számlák ellenértékét a teljesítésigazolás alapján a szabályszerűen kiállított számlák keltétől számított 20 naptári napon belül, Nyertes ajánlattevő (Tervező) bankszámlájára történő átutalással teljesíti. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

 Ajánlatok értékelésének szempontja:

Mind a négy részfeladat esetében: az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján az alábbiak szerint: 

Sorszám Értékelési részszempontok Súlyszám:
1. rész szempont Tervezői díj összesen (nettó Ft) 80
2. rész szempont Vállalt teljesítési határidő
(min. 90 nap, max. 270 nap)
10
3. rész szempont Az M/2 alkalmassági feltételre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn (24 hónap) felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10

 Ajánlattevőknek az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeknek kell megfelelniük:

M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított hat évben előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összesen legalább egy, közterületen valósult zöldinfrastruktúra fejlesztés tervezésére vonatkozó referenciával, melyeknek értéke mindösszesen eléri az

1. rf. tekintetében a nettó 3.000.000,- Ft

2. rf. tekintetében a nettó 2.700.000,-Ft

3. rf. tekintetében a nettó 1.900.000,-Ft

4. rf. tekintetében a nettó 2.800.000,-Ft összeget.

Az alkalmassági minimumkövetelmény részfeladatonként maximum 3 darab referenciával együttesen is teljesíthető. Több részfeladat esetében a minimumkövetelmény teljesíthető ugyanazon referenciával is, feltéve, ha a referenciában igazolt nettó összeg eléri az igazolni kívánt legmagasabb összegű referencia értékét.

 M2: Alkalmatlan az ajánlattevő:

 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, általa a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrelaki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott K kódjelű szakterületi jogosultsággal.

Több részfeladat minimumkövetelményei egy szakember bevonásával is teljesíthetőek.

 Ajánlattételi határidő: 2024. június 11. 12:00

 Mind a négy részfeladat tekintetében:

Az ajánlatot elektronikus kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu  Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címre megérkezett!

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

 Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte - írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől.

Ajánlatkérés és mellékletek:

1. sz. Ajánlati adatlap

2 .sz. Műszaki leíras

3. sz. Részletező ártáblázat

4. sz. Zöldinfra tervezési szerződéstervezet

5. sz. Alkalmasság nyilatkozat M1

6. sz. Szakember bevonása M2

7. sz. Rendelkezésre állás

8. sz. Többlet szakmai tapasztalat alátámasztása

9. sz. Adatkezelési tájékoztató

Ajánlatkérés

Kiegészítő tájékoztatás

Kiegészítő tájékoztatás 2. 

2 .sz. Műszaki leírás 2. változat

2 .sz. Műszaki leírás 2. változat 

4. sz. Zöldinfra tervezési szerződéstervezet 2. változat

4. sz. Zöldinfra tervezési szerződéstervezet 2. változat