Beszerzési eljárás – "Tisztító-és takarítószerek, valamint autó ápoló termékek"


Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által lefolytatásra kerülő „Tisztító-és takarítószerek, valamint autó ápoló termékek beszerzése 2024.” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásban ajánlatkérés kerül kiírásra, az ajánlattételi határidő 2024. május 30. (csütörtök) - 12:00 óra.

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére az alábbi tisztító- és takarítószerek, valamint autóápoló termékek beszerzése két részfeladatban a mellékelt műszaki leírásokban és szerződéstervezetekben foglaltak szerint:

  1. részfeladat - Tisztító-és takarítószerek beszerzése: a szerződéstervezet 3.a. számú mellékletét képező Műszaki leírásban megjelölt termékek szállítása a 2024. évben, adásvételi keretszerződés keretében.
  2. részfeladat - Autó ápoló termékek beszerzésea szerződéstervezet 3.b. számú mellékletét képező Műszaki leírásban megjelölt termékek szállítása a 2024. évben, adásvételi keretszerződés keretében.

Mindkettő részfeladat esetében a Szerződés a Felek által történő kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Szerződést a Felek nem azonos napon írják alá a későbbi aláírás napján lép hatályba, és a hatálya 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartamig, vagy a Szerződés 3. pontjában meghatározott szerződéses keretösszeg kimerüléséig tart.

Mindkettő részfeladat tekintetében: a pénzügyi fedezet Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére áll. Ajánlatkérő az eseti megrendelés ellenértékét a teljesítésigazolás alapján a szabályszerűen kiállított számlák keltétől számított 30 napon belül, Nyertes ajánlattevő (Eladó) bankszámlájára történő átutalással teljesíti. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezetek tartalmazzák.

Mindkettő részfeladat tekintetében:

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján az alábbiak szerint: 

 

Értékelési részszempontok:

Súlyszám:

1. részszempont

Nettó összesen ajánlati ár (Ft)

90

2. részszempont

Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke forintban a szerződéstervezet VI. 5. pontja tekintetében

(%/munkanap)

 

Alkalmassági minimumkövetelmény:

1.részfeladat: Tisztító-és takarítószerek beszerzése:

M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított három évben legalább 1 darab, beszerzés tárgya (tisztító- és takarítószerek értékesítése) szerinti szerződésszerűen teljesített referenciával, melyeknek értéke mindösszesen eléri a nettó 4.900.000,- Ft összeget. Az alkalmassági minimumkövetelmény maximum 2 darab referenciával együttesen is teljesíthető.

2.részfeladat: Autó ápoló termékek beszerzése

M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított három évben legalább 1 darab, beszerzés tárgya (autó ápoló termékek értékesítése) szerinti szerződésszerűen teljesített referenciával, melyeknek értéke mindösszesen eléri a nettó 460.000,- Ft összeget. Az alkalmassági minimumkövetelmény maximum 2 darab referenciával együttesen is teljesíthető.

Ajánlattételi határidő:

Mindkettő részfeladat tekintetében: 2024. május 30. (csütörtök) -  12:00 óra

 Az ajánlat benyújtásának címe, módja és formai követelményei:

Mindkettő részfeladat tekintetében:

Az ajánlatot elektronikus kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: hivatalibeszerzesek@budapest.hu. Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett!

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető .pdf formátumban kell benyújtani!

Mindkettő részfeladat tekintetében:

Felhívjuk Gazdasági Szereplő figyelmét, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legfeljebb az ajánlattételi határidőt megelőző 48 óráig – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől.

Ajánlatkérés és mellékletek:

1. sz. Ajánlati adatlap

2.a. sz. Részletező ártáblázat 1.

2.b. sz. Részletező ártáblázat 2.

3.a. sz. Műszaki leírás 1.

3.b. sz. Műszaki leírás 2.

4.a. sz. Szerződéstervezet 1.

4.b. sz. Szerződéstervezet 2.

5.a sz. Alkalmasság nyilatkozat M1 1 részfeladathoz

5.b sz. Alkalmasság nyilatkozat M1 2 részfeladathoz

6. sz. Adatkezelési tájékoztató

Ajánlatkérés