Beszerzési eljárás – "Flórián tér talajvízkút létesítéséhez kapcsolódó geofizikai vizsgálat és vízjogi létesítési engedélyeztetés"


Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Flórián tér talajvízkút létesítéséhez kapcsolódó geofizikai vizsgálat és vízjogi létesítési engedélyeztetés” tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően. Az ajánlattételi határidő 2024. április 22. – 10:00 óra.

Tárgyi beszerzési eljárásban Nyertes ajánlattevő feladata a Budapest III. kerület Flórián tér 17090 hrsz. alatti területen tervezett 2 db talajvizes öntözőkút helyének kijelöléséhez geofizikai ERT vizsgálat készítése, ez alapján a talajvízkutak vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése, vízjogi létesítési engedély beszerzése a mellékelt műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a tárgyi beszerzés tervezésre és engedélyeztetésre vonatkozó feladatait, csak abban az esetben tervezi megrendelni (opció), amennyiben a geofizikai ERT vizsgálat eredménye alátámasztja a kutak létesítésének lehetőségét.

Az eljárás során nincs lehetőség részajánlattételre.

A szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja és a Felek által történő kölcsönös teljesítés napjáig tart.

A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő (Megrendelő) a szerződés ellenértékét a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla keltétől számított 30 naptári napon belül, Vállakozó bankszámlájára történő átutalással teljesíti. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár. Ajánlattevő „Ft érték” tekintetében csak pozitív egész számot ajánlhat meg.

Ajánlattételi határidő: 2024. április 22. – 10:00 óra

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Letölthető dokumentumok:

1. Ajánlati adatlap

2. Műszaki leírás

3. Szerződés tervezet

4. sz. I. alkalmasság nyilatkozat referencia 

5. sz. II. alkalmassági követelmény igazolása

6. sz. Szakember rendelkezésre állás 

7. sz. Adatkezelési tájékoztató

Ajánlatkérés

Kiegészítő tájékoztatás