Zenés, táncos rendezvény - Margitsziget

​​​​​​​Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:
 
​Rendezvény helyének típusai​Kérelem benyújtásáért felelős
​olyan építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helységben tartanak, melyben bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várhatóépítmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti
a szabadban tartanak és a rendezvény időtartalma alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény)​rendezvény szer​vezője
 

Rendszeres rendezvény: hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.

Alkalmi rendezvény: egy alkalommal legfeljebb 10 egymást követő napon megtartott rendezvény.

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő adás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bek. aa) pontja szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók is) ipari és kereskedelmi kérelmeiket kizárólag cégkapun keresztül nyújthatják be hatóságunkhoz.

Hivatali kapu neve: BPFPH Hivatali kapu kód: KRID: 108164188

Elektronikus ügyintézést az EPAP​IR.GOV.HU oldalról, ügyfélkapus jelszó használatával is tudnak kezdeményezni. 

Akik cég nevében járnak el, szükséges a „cégkapu" fület bejelölni. Kérelmeik elküldéséhez első lépésként címzettként Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalát jelöljék meg. Ezt követően az ügytípusnál a „kereskedelmi ügyek", majd a témacsoportként az „önkormányzati igazgatás" megjelölést szíveskedjenek kiválasztani.

Az elektronikus ügyintézésről bővebb tájékoztatást ide kattintva​ talál.

A beazonosíthatóság hiánya miatt „sima" e-mail útján - az általános tájékoztatást, egyeztetést kivéve - eddig sem volt és mostantól sincs lehetőség hivatalos ügyeket intézni.​


A rendeletet nem kell alkalmazni

• a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,

• a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,

• a vallási közösségek vallási szertartásaira és rendezvényeire,

• a családi eseménnyel kapcsolatos rendezvényekre,

• a köznevelési intézményekben, illetve a szakképző intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.​


Illetékek​

Az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvények iránti kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárás esetén az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért nem kell illetéket fizetni:

• Engedély kérelem illetékmentes

• Igazolást érintő adatváltozás bejelentése illetékmentes​

A csatolandó dokumentumok

• nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetén a használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),

• haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,

• közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

• vállalkozói igazolvány / egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, vagy cégbírósági végzés / hatályos cégkivonat,

• aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás,

• biztonsági terv: ennek tartalmaznia kell a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét; a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását; a biztonsági személyzet létszámát; az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.,

• tűzvédelmi szabályzat (amennyiben azt külön jogszabály kötelezővé teszi).​

Engedélyezési eljárás

A Margitszigeten megrendezendő rendezvények tekintetében a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzője illetékes, így a margitszigeti rendezvénytartási engedély iránti kérelmet a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájához lehet benyújtani postai vagy elektronikus úton, illetve személyesen.

Az ügyintézési határidő 20 nap, melybe nem tartozik bele például a hiánypótlásra, a tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama stb, ezért javasoljuk, hogy a kérelem benyújtására a rendezvény megtartását megelőzően minimum 60 nappal kerüljön sor.


Az engedélyezés eljárásban a helyszíni szemlére az alábbi szakhatóságok kapnak meghívást:

• Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. kerületi Népegészségügyi Intézet

• Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály (kivéve, ha az építmény ugyanerre a rendeltetésre 6 hónapon belüli használatbavételi engedéllyel rendelkezik)

• Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

• BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság

Értesítést kap:
• Országos Mentőszolgálat

A kérelmező távolmaradása a szemle megtartását nem akadályozza!​


Egyebek

A rendezvénytartási engedély kiadásával egyidejűleg a jegyző nyilvántartásba veszi a zenés, táncos rendezvényt.

A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli a fogyasztóvédelmi hatósággal.

​​
Az adatváltozást haladéktalanul be kell jelenteni!

A közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése illetékmentes.

A tevékenység megszűntetését az üzemeltető/szervező köteles a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni. Ezen eljárás illetékmentes. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a zenés, táncos rendezvényt a nyilvántartásból.

A szálláshely-szolgáltatás módosítása vagy megszüntetése esetén a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedélyt köteles leadni.


Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettségei

• A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.

• A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.

• A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

• A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.

• Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen.

• A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

• A rendezvény szervezője amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához, és a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.​


Rendezvény kötelező felfüggesztésének esetei

• az építmény / terület befogadóképességének – az engedély iránti kérelemben meghatározotthoz képest – nyilvánvalóan jelentős túllépése esetén,

• a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya miatt,

• engedély hiányában,

• amennyiben a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár, illetve az a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.​

Jogszabályok​

• a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet

• a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (tűzriadó terv)

• Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény