Zenés, táncos rendezvény - Margitsziget

Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:
 
​Rendezvény helyének típusai​Kérelem benyújtásáért felelős
​olyan építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helységben tartanak, melyben  bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható​építmény üzemeltetője
​a szabadban tartanak és a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény)​rendezvény szervezője
 
Rendszeres rendezvény: hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.
Alkalmi rendezvény: egy alkalommal legfeljebb 10 egymást követő napon megtartott rendezvény.
Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, a zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, melyen nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

A rendeletet nem kell alkalmazni

• a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
• a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,
• a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre,
• családi eseménnyel kapcsolatos rendezvényekre,
• közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

A csatolandó dokumentumok

• nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetén a használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
• haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
• közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
• vállalkozói igazolvány / egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, vagy cégbírósági végzés / hatályos cégkivonat,
• aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás,
• 3.000,- Ft. eljárási illeték illetékbélyegben,
• biztonsági terv,
• tűzvédelmi szabályzat (amennyiben azt külön jogszabály kötelezővé teszi),
• építészeti-műszaki dokumentáció két példányban, tervezői nyilatkozat.

Engedélyezési eljárás

A Margitszigeten megrendezendő rendezvények tekintetében a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzője illetékes, így a margitszigeti rendezvénytartási engedély iránti kérelmet a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet benyújtani (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3., hétfő 8-18, kedd, szerda, csütörtök 8-16:30, péntek 8-14
Az ügyintézési határidő 20 nap, melybe nem tartozik bele például a hiánypótlásra, a tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama stb, ezért javasoljuk, hogy a kérelem benyújtására a rendezvény megtartását megelőzően minimum 60 nappal kerüljön sor.

Az engedélyezés eljárásban a helyszíni szemlére az alábbi szakhatóságok kapnak meghívást:
• Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. kerületi Népegészségügyi Intézet
• Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály (kivéve, ha az építmény ugyanerre a rendeltetésre 6 hónapon belüli használatbavételi engedéllyel rendelkezik)
• Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
• BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság
Értesítést kap:
• Országos Mentőszolgálat
A kérelmező távolmaradása a szemle megtartását nem akadályozza!

Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettségei

• Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet.
• A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.
• Ha a biztonsági személyzet létszáma a 10 főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosítói képzettséggel kell rendelkeznie.
• A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.
• A vendégek számára hozzáférhető helyen kell elhelyezni a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot, a biztonsági tervet és a tűzriadó tervet.
• Az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.
• Gondoskodni kell elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.
• Nyomon követi a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárási helyzeteket, és annak bekövetkeztekor felfüggeszti a rendezvényt.

Rendezvény kötelező felfüggesztésének esetei

• az építmény / terület befogadóképességének – az engedély iránti kérelemben meghatározotthoz képest – nyilvánvalóan jelentős túllépése esetén,
• a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya miatt,
• engedély hiányában,
• amennyiben a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár, illetve az a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.
Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat, valamint a megszűnést haladéktalanul köteles bejelenteni a főjegyzőnek.

Jogszabályok

• a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet
• a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (tűzriadó terv)
• Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény