Városfejlesztési dokumentumok

​Az Építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről) meghatározása szerint a városfejlesztés feladata az itt élők számára az élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, az erőforrásokra építő, azok fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító programok és eszközök meghatározása. A Budapest egészét érintő városfejlesztési célok meghatározása, illetve a városfejlesztési dokumentumok – a koncepció és a stratégia – elfogadása a Fővárosi Önkormányzat feladata.

 

 

 

A városfejlesztési koncepció hosszú távú, 15-20 évre szóló várospolitikai dokumentum, amely a város adottságaira alapozva meghatározza Budapest fejlesztési elveit, ezzel megalapozza azokat a közép- és
rövidtávú fejlesztési programokat, amelyek hozzájárulnak a cél eléréséhez.
 
 
 
 
Budapest 2030 Helyzetelemzés
A városfejlesztési koncepció megalkotását széleskörű adatgyűjtés és vizsgálatok alapozták meg, melyeket a Helyzetelemzés foglal össze. A Helyzetelemzés mellékletei tartalmazzák a hivatkozott külső dokumentumok fontosabb részeit, a táblázatokat, a szövegközi ábrák alapját képező térképeket és egyéb alátámasztó információkat.
 
A Budapest 2030 Helyzetelemzés és mellékletei az oldalsávban érhetők el.
Várostérkép (Budapest 2030 Helyzetelemzés interaktív térkép)
 
 
 
 

 

Az ITS feladata, hogy a városfejlesztési koncepció célkitűzéseivel összhangban meghatározza a Főváros számára a városfejlesztés középtávú feladatait, és ennek keretében a megvalósítást biztosító kulcsprojekteket és integrált akcióterületi beavatkozásokat.
 
 
 
 

A jelenleg hatályos integrált településfejlesztési stratégia értékelése a 2015-2019 közötti időszakra vonatkozóan

A 166/2020. (02.26.) Főv. Kgy. határozat alapján a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a Lechner Tudásközpont által kidolgozott „Okos város fejlesztési modell módszertani útmutató” figyelembevételével új Integrált Településfejlesztési Stratégiát készít. Az új stratégia készítése jelenleg folyamatban van, amely folyamat nyomon követhető az its2027.budapest.hu elérhetőségen.

 

Budapest Településképi Arculati Kézikönyv

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat elkészítette településképi arculati kézikönyvét és a településkép védelméről szóló rendeletét. A Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-i rendes ülésén 1319/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. határozatával elfogadta Budapest településképi arculati kézikönyvét, és megalkotta a településkép védelméről szóló 30/2017 (IX. 29.) számú önkormányzati rendeletet, amely október 1-én hatályba lépett.  Az elfogadott településképi dokumentumok közzétételét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B §-a szabályozza. A településképi dokumentumok elektronikusan megtekinthetők a www.budapest.hu portálon, valamint nyomtatásban a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.). 

Budapest Településképi Arculati kézikönyv (93,7 MB)