Hirdetmény soron kívüli ülnökválasztás határidejének meghosszabbításáról

Tisztelt Budapesti Jelöltek és Jelölőszervezetek!

A 2022. évi soron kívül ülnökválasztásra történő jelölési határidőt 2022. május 6-áig meghosszabbítom.


Az ülnökválasztásról bővebben:


A köztársasági elnök 84/2022. (III. 30.) KE határozata alapján a Fővárosi Közgyűlésnek

2022. április 15. napja és 2022. június 15. napja között

soron kívül ülnököket kell választania a Fővárosi Törvényszékre.

Ennek érdekében fiatalkorú elleni büntetőeljárásban eljáró ülnököt lehet jelölni a Fővárosi Törvényszékre. A soron kívüli ülnökválasztás keretében megválasztott ülnök megbízatása a 2023-ban esedékes új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Jelölt lehet az általános feltétel szerint minden 30. évét betöltött, de a 70. életévét el nem ért magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök a megbízatása időtartama alatt nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint fiatalkorú elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök kizárólag pedagógus vagy pszichológus vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy lehet.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,​
​​b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint Őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek
jelölik.

A jelöléshez, valamint a jelölt elfogadó nyilatkozatához szükséges nyomtatvány a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárcz​y István u. 1-3.), és a budapest.hu honlapon (ezen oldal alján) rendelkezésre áll.

A jelölés bejelentésének tartalmaznia kell a jelölőre vonatkozó adatokat (jelölő szervezet neve, címe, képviselő neve), valamint a jelölő szervezet képviselőjének aláírását.

A jelöléshez csatolni kell a jelölést elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik, majd haladéktalanul az ülnökké történő megválasztásra jogosult közgyűlés részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult Fővárosi Közgyűlés részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket: végzettség, mostani vagy korábbi munkakör.

Azt a jelöltet, aki az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké választani nem lehet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.) és a budapest.hu honlapon (ezen oldal alján), a bírósági ülnökválasztással kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztató pedig ide kattintva megtekinthetőek.

A jelölést a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatához kérjük mielőbb, de legkésőbb

2022. május 6-áig

bejelenteni.

Kérem a Tisztelt Jelölőszervezeteket, hogy jelölésükkel segítsék az ülnökválasztás eredményességét.


Tisztelettel:

Számadó Tamás dr.
főjegyző