Óvodai hirdetmény a felvételekről

H I R D E T M É N Y

az óvodai felvételekről

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – (továbbiakban: Rendelet) - 12. §).
 
A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott óvodák:
 
Fővárosi Önkormányzat Óvodája (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.)
Munkahelyi óvoda. Beszédfogyatékos gyermekeket integráló óvoda (www.fovgyakovi.hu)
Felvételi körzete: Budapest
 
Cseppkő Óvoda (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) Integráló óvoda (cseppovi.hu)
Felvételi körzete: Budapest

Nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak
(Nkt. 4.§. 19. pont).

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján főszabály szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az óvoda felvegye azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége (Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pont).
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdés). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. §. (2) bekezdés).

A 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. EMMI határozat alapján a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban

A beiratkozás időpontja: 2020. április 14-16.

 

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt (Rendelet 20.§ (2) bekezdés).

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pont).

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes - vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
 
A szülő a beíratási szándékát - a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével - elektronikus úton juttatja el az óvoda vezetőjének.
 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát (Rendelet 20. § (3) bekezdés). A nem magyar állampolgár kiskorút akkor lehet beíratni, akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha fennállnak az óvodai ellátásra jogosultság feltételei, melyet a szülőnek a beíratásánál igazolnia kell (Nkt. 92. § (1) –(2) bekezdés).

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani
(Nkt. 47. § (1) bekezdés).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) bekezdés).

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2020. április 20. napjáig közli
a szülővel (Rendelet 20. § (4) bekezdés). A szülő elektronikus úton értesítést kap arról, hogy
a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A fenntartó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és az intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. A szülő a fenntartó döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti (Nkt. 37-38. §).

A felvett gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

 

Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja:
2020. szeptember 1. (kedd)

 

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

Budapest, 2020. március 31.

                                                                           

Dr. Számadó Tamás
főjegyző

Az alábbi csatolmányban tekinthetik meg a hirdetményt:

Hirdetmény.pdf