A Fővárosi Közgyűlés 235/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. határozata fővárosi szintű helyi népszavazás elrendelése kérdésében

A Fővárosi Közgyűlés 235/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. határozatával úgy döntött, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?” kérdésről szóló fővárosi szintű helyi népszavazást – tekintettel arra, hogy a népszavazással elérni kívánt cél már teljes mértékben megvalósult – nem rendeli el.

A határozat ellen annak a Budapest Portálon való közzétételét (2017. április 6.) követő 15 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál. A határozat elleni felülvizsgálati kérelmet - a Kúriához címezve - úgy kell benyújtani, hogy az 2017. április 21-én 16 óráig megérkezzen a Fővárosi Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház u. 9-11.; elektronikus levélcím: FVB@budapest.hu). A Kúria a határozat érdemében csak akkor folytat vizsgálatot, ha az aláírásgyűjtő ív hitelesítése és a helyi népszavazás elrendelése között a körülményekben olyan lényeges változás következett be, amelyet a kérdés hitelesítéséről, vagy az azzal szembeni felülvizsgálati kérelemről hozott döntés során a helyi választási bizottság, illetve a kérdést hitelesítő választási bizottsági döntés felülvizsgálata során a Kúria nem vehetett figyelembe, és a döntést érdemben befolyásolhatja. A Kúria nem vizsgálja érdemben azt a felülvizsgálati kérelmet, amelyben a kérelmező a kérdés tartalmát illető, valamint a hitelesítéssel összefüggő alkotmányossági aggályokra hivatkozik.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy — a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával — saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatás a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdésén, az 58. § (1) és (3) bekezdésén, 61. § (2)-(3) bekezdésén és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. §-án, a 223. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.